Porovnanie 413
Prihlásiť Košík
0
Ponuka
Vyberte si kategóriu
Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.elmaxshop.sk, prevádzkovaného spoločnosťou ELMAX STORE, a.s.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.elmaxshop.sk, prevádzkovanom spoločnosťou ELMAX STORE, a.s., so sídlom Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Česká republika, identifikačné číslo 25373781, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel B, vložka 2582. Ďalšie informácie o predávajúcom nájde kupujúci v sekcii Kontakty.

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (odberateľa). Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

 • zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.elmaxshop.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

II. Vymedzenie pojmov

E-shop – internetový obchod na adrese www.elmaxshop.sk.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť ELMAX STORE, a.s., so sídlom Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Česká republika, identifikačné číslo 25373781, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel B, vložka 2582. Predávajúci je prevádzkovateľom e-shopu.

Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvorí prostredníctvom e-shopu kúpnu zmluvu s predávajúcim.

Tovar – veci, ktoré predávajúci ponúka prostredníctvom e-shopu, pričom najmä ide o elektrospotrebiče pre domácnosť a príslušenstvo, k predaju ktorých je predávajúci oprávnený.

Kúpna zmluva – umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, poprípade služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia potvrdenia záväznej objednávky kupujúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim. Predávajúci uzatvára zmluvu s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na webovej stránke. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. 

Tovar v e-shopu je v ponuke označený názvom spoločne s popisom obsahujúcim údaje o parametroch a vlastnostiach tovaru s tým, že ak je tovar vyrábaný vo viacerých farbách, má kupujúci možnosť vybrať si farbu pred tým, než tovar umiestni do „košíka“.

Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na pole "Kúpiť" u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole "Zobraziť košík" sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru. Po kliknutí na odkaz „Ďalší krok“ nasleduje proces vyplňovania objednávkového formulára. Pre realizáciu objednávky sa vyžaduje, aby kupujúci správne a pravdivo vyplnil údaje týkajúce sa dopravy a platby aj dodacie údaje, vrátane svojich kontaktných údajov, prípadne aby sa kupujúci registroval za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. aby sa prihlásil už do svojho existujúceho účtu.

Kupujúci záväzne objedná tovar kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“. Do doby, než kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“ a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť hocikedy objednávanie tovaru zrušiť tak, že preruší realizáciu hore uvedených krokov a opustí internetovou stránku e-shopu.

Po obdŕžaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu potvrdenie objednávky obsahujúce číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania, vrátane týchto Obchodných podmienok. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e-mailové správy kupujúcemu. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri registrácii, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná prostredníctvom e-shopu, teda s použitím prostriedkov  komunikácie na diaľku. Trovy na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí kupujúci sám (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo ak nebude uhradená kúpna cena. V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.

IV. Cena tovaru, jeho dodania, prevzatia a spôsob platby

Na internetových stránkach e-shopu sú uvádzané celkové konečné ceny pre spotrebiteľa (vrátane DPH, PHE, prípadne ďalších daní a poplatkov). Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy. Cena tovaru zaradeného do predajnej akcie platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

K uvedenej cene sa pripočítajú iba náklady na dopravu tovaru uvedené v tomto bode. Spotrebiteľ má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Daňový doklad bude zaslaný kupujúcemu e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru, ak nebol doručený kupujúcemu priamo pri dodaní tovaru alebo skôr.

Tovar dodáva predávajúci takto:

 • Packeta/Zásielkovňa - 3,3 €
 • Kuriér do 30 kg - 3,95 €
 • Kuriér do 30 kg vrátane dobierky - 4,90 €
 • Špedičná doprava nad 30 kg - 13,95 €
 • Špedičná doprava nad 30 kg vrátane dobierky - 14,90 €
  • K špedičnej doprave je možné objednať služby:
   1. výnos na poschodie bez asistencie (výnos vykonáva vodič so závozníkom) - zadarmo
   2. odvoz a likvidácia starého spotrebiča - zadarmo
 • U vybraných, označených výrobkov "DOPRAVA ZADARMO",  je dopravné za jednotlivý kus 0 €. Táto akcia platí iba pre zásielky v Slovenskej republike.

Dodacie lehoty

Tovar, ktorý je na sklade, expeduje predávajúci do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade, dodáva predávajúci spravidla do 10 pracovných dní. V prípade náhradných dielov je to tridsať dní. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch nebolo možné tento termín dodržať, bude kupujúci kontaktovaný za účelom dohody o ďalšom postupe.  

Cenu tovaru je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote jedného dňa od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.

Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v prípade vypredania zásob tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.elmaxshop.sk.

Tovar objednaný na stránkach www.elmaxshop.sk je zasielaný iba na adresy v SR, tovar neposiela predávajúci do zahraničia. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať tovar, či nie je viditeľne poškodený. Pokiaľ je zásielka poškodená, neprevezme ju a neodkladne kontaktuje predávajúceho. Pokiaľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi uzatvorenou zmluvou (faktúrou) a skutočne dodaným tovarom, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať predávajúceho. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že neskoršia reklamácia nebude uznaná. Tým nezaniká právo spotrebiteľa reklamovať vady v priebehu záručnej lehoty. Vlastníctvo k tovaru nadobudne kupujúci jeho prevzatím.

V. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia zásielky. V tejto lehote musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spojuje prejav vôle, smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť poškodený či niesť známky opotrebenia a mal by byť vrátený pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci vráti spotrebiteľovi čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene tovaru najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak je vrátený tovar poškodený či opotrebovaný, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, súčasne s odstúpením od zmluvy, zaslať aj číslo účtu, na ktorý žiada zaslať finančné vysporiadanie. 

VI. Zodpovednosť za vady

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

VII. Záruka

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, činí záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (exspirácie), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína bežať nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, poprípade na vady vzniknuté používaním tovaru v rozpore s návodom či všeobecne známymi pravidlami pre používanie danej veci.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, prípadne ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, právo na výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, má právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi prináležia, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak tá istá vada brániaca riadnemu používaniu, ako bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu použitiu,
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

VIII. Reklamácia

Pokiaľ dodaný tovar pri dodaní alebo v záručnej lehote vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru) sa kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla (ELMAX  STORE, a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, Těrlicko 735 42, Česká republika), výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou.

Ak bo tovar zasielaný poštou, je nutné opatriť tovar vhodným obalom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Spolu s vrátením tovaru je treba tiež preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho (napr. priložením kópie predajného dokladu, záručného listu či iným hodnoverným spôsobom).

IX. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich sú zhromažďované a spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí (až do odvolania tohto súhlasu) s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa a tiež fakturačné údaje, poskytnuté predajcovi budú použité pre účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám (okrem externých dopravcov, ktorým budú poskytnuté za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi). Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Odoslaním objednávky a/alebo registráciou užívateľského účtu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Osobné údaje budú spracovávané v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, história kupujúceho v e-shopu.

Hore uvedené osobné údaje budú spracovávané k nasledujúcim účelom: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamná činnosť, vedenie užívateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, vrátane zasielania tovaru, vystavovania faktúr, vedenia súvisiacej komunikácie, popr. zasielania obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

Predávajúci sa zaväzuje prijímať nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami a spracovávateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľmi). Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu kupujúci udelí súhlas na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).

Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho. Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletteru).

Všetky vyššie uvedené práva je možné uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslané na adresu shop@elmaxshop.sk. Na túto adresu sa je možné obrátiť rovnako aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Spotrebiteľ sa taktiež môže v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním “cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa urýchlilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncových zariadení, napr. tým, že spustí v svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy uzatvorenej s kupujúcim.

X. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.

Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139, fax č.: 041/ 7632 139.

XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.elmaxshop.sk.